Dokumendid

Vastuvõtt

Haanja kooli astumise avaldus (.docx)

Haanja lasteaeda astumise avaldus (.docx)

Haanja Kooli õpilaste vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused ja kord (PDF)

Pikapäevarühma avalduse vorm: PDFDOCX

Vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord (PDF)

 

 

Alusdokumendid 

Põhimäärus (Riigi Teataja)

Haanja Kooli päevakava 2022/2023 õppeaastal (.PDF)

Haanja Kooli lasteaia rühmade päevakavad 2022/2023 õppeaastal (.PDF)

Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava (PDF)

Kodukord (PDF)

Lasteaia kodukord (PDF)

Hindamisjuhend (PDF)

Arengukava 2021-2026 (PDF)

Haanja kooli tegevuskava 2021/2022 õ.a (PDF)

Haanja lasteaia tegevuskava 2021/2022 õ.a (PDF)

Haanja lasteaia tegevuskava 2020 - 2026 (PDF)

Õppekava (PDF)

Hariduslike erivajadustega õpilaste tugisüsteemid (.docx)

 

 

Muud dokumendid

Tunnustamise kord (PDF)

Haanja Kooli SARS-CoV-2 riskianalüüs ja tegevuskava SARS-CoV-2 viiruse leviku ennetuseks ja reageerimiseks haigusjuhtumite korral (PDF)

Loovtööle esitatavad nõuded (PDF)

Referaadile esitatavad nõuded (PDF)

Õppenõukogud (PDF)

Avaldus koolist puudumise kohta (.docx) (.PDF)

 

 

Ainekavad

PDF formaadis

Ajalugu

Bioloogia

Eesti keel

Füüsika

Geograafia

Informaatika

Inglise keel

Inimeseõpetus

Keemia

Kirjandus

Kustiõpetus

Käsitöö ja kodundus

Liikluskasvatus

Liikumisõpetus

Loodusõpetus

Matemaatika

Meedia

Muusika

Robootika

Suhtlemine - SPLO

Töö- ja tehnoloogiaõpetus

Vene keel

Võru keel

Ühiskonnaõpetus